سدیم کلراید 7/2% (سالینجت) سدیم کلراید 7/2% (سالینجت)
محلول هیپرتونیک کلرور سدیم (% 7/2) با اسمولاریته 2460 میلی اسمول در لیتر می‌باشد.
 بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت) بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت)
محلول هیپرتونیک بی‌کربنات سدیم (% 8/4) با اسمولاریته 2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.
 دکستروز 50% (گلوکوجت) دکستروز 50% (گلوکوجت)
محلول هیپرتونیک دکستروز %50 با اسمولاریته 775/2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.
 بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت)
محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت زوفا می‌باشد.
 دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت)
سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.