تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت) محلول هیپرتونیک بی‌کربنات سدیم (% 8/4) با اسمولاریته 2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

 موارد مصرف کربیجت

در اسیدوزهای شدید که PH خون پایینتر از 7/2 باشد.

اسهال‌های شدید در گوساله

اسیدوز لاکتیک  (D- lactic acidosis)

انباشتگی مواد دانه‌ای (grain engorgement)

اسیدوز در گوساله‌ها پس از زایمان سخت

میزان مصرف 4 – 5 cc : به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان