پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3) پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3)
هر ویال حاوی 3 میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 3 گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
 محلول خوراکی فلورفنیکل (فلورامین) محلول خوراکی فلورفنیکل (فلورامین)
هر میلی‌لیتر محلول خوراکی فلورفنیکل (فلورامین) حاوی 100 میلی‌گرم فلورفنیکل می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت آمینه گستر است.
 سفتیوفور سدیم (سفتی پرین 4) سفتیوفور سدیم (سفتی پرین 4)
هر ویال داوری سفتی پرین 4 حاوی 4 گرم سفتیوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت ...
 سولفادیمیدین + تری متوپریم سولفادیمیدین + تری متوپریم
هر میلی‌لیتر از این داروی آنتی میکروبیال سولفادیمیدین + تری متوپریم، حاوی 200 میلی‌گرم سولفادیمیدین و 40 میلی‌گرم تری‌متوپریم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر است.