تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3) هر ویال حاوی 3 میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 3 گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

 فارماکوکینتیک داروی استروپن

پنی سیلین جی سریعا بعد از تجویز به روش عضلانی یا زیر پوستی جذب میشود. حداکثر غلظت خونی بعد از 15 تا 30 دقیقه بوجود می آید. پنی سیلین جی موجود در خون، در پلاسماست وکمتر از 10 درصد در اریتروسیت ها میباشد. پنی سیلین جی تاحدودی دربدن توسط مکانیسم های ناشناخته متابولیزه می‌شود. با این وجود، تقریبا 90 درصد دارو بدون تغییر شکل دفع می‌شود. توزیع پنی سیلین سریع است اما توزیع آن در بافت‌ها و مایعات مختلف یکسان نیست. پنی سیلین جی بطور معمول ازطریق ادرار دفع می‌شود. پس از تزریق، 60 تا 100 درصد دوز بطور معمول ازطریق ادرار دفع می‌شود. درگاو دی هیدرواسترپتومایسین بعد از یک ساعت تزریق عضلانی به حداکثر غلظت می‌رسد و سریعاً در سراسر بدن پخش می‌شود. بعداز تزریق عضلانی حدود نصف غلظت آن در خون بطور اولیه از طریق ادرار دفع می‌شود.

موارد منع مصرف داروی استروپن

پنی سیلین و دی هیدرواسترپتومایسین در گاو، اسب، گوسفند، سگ وگربه جهت درمان عفونت‌های ناشی از ارگانیسم‌های حساس به این دارو مانند موارد زیر بکارمی‌رود: کورینه باکتریوم پایوژنز، کلبسیلا پنومونیا، گونه‌های مختلف لیستریا، پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، گونه‌های مختلف استافیلوکوکوس، گونه‌های مختلف استرپتوکوکوس و سالمونلا.

بنابراین از این دارو جهت درمان بیماریهای زیر استفاده می شود : ورم ناف، عفونت ها ی دستگاه تنفس شامل پنومونی و رینیت، لیستریوز، منتژیت، سپتی‌سمی، توکسمی همراه با ورم پستان، عفونت های دستگاه ادراری، تورم روده ناشی از گونه های سالمونلا و کنترل عفونت های باکتریایی ثانویه ناشی از بیماری های ویروسی، اکتینوباسیلوس، اکتینومایکوزیس، آرتریت، جلوگیری از عفونت های بعد از عمل

مقدار مصرف:

اسب و گاو: 5/000 تا 15/000 واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن هر 24 ساعت یکبار.

گوسفند و بز: 8/000 تا 15/000 واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن هر 24 ساعت یکبار.

سگ وگربه: 10/000 تا 20/000 واحد به ازای هرکیلوگرم وزن بدن هر24 ساعت یکبار.

روش مصرف: دارو به روش داخل عضلانی تزریق شود.