آیورمکتین (آیورجکت) آیورمکتین (آیورجکت)
هر میلی‌لیتر داروی آیورجکت حاوی 10 میلی‌گرم آیورمكتین فعال می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
 لوامیزول (دامیازول) لوامیزول (دامیازول)
هر ساشه‌ دامیازول حاوی 1500 میلی‌گرم‌ لواميزول‌ هيدروكلرايد می‌باشد.
 ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب) ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب)
هر میلی‌لیتر از داروی پیروکارب حاوی 120 میلی‌گرم ایمیدوکارب دی پروپیونات معادل 85 میلی‌گرم ایمیدوکارب می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.