تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت زوفا می‌باشد.

 

 

موارد مصرف ایزوکربیجت

در اسیدوزهای شدید که PH خون پایینتر از 7/2 باشد.

اسهال‌های شدید در گوساله

اسیدوز لاکتیک (D- lactic acidosis)

انباشتگی مواد دانه‌ای (grain engorgement)

اسیدوز در گوساله‌ها پس از زایمان سخت

میزان مصرف: 4- 5 cc/ kg BW

روش  مصرف: داخل وریدی

موارد منع مصرف: در آلکالوز شدید مصرف نشود.