تاریخ انتشار:۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
وظائف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی وظائف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی

 وظائف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی به شرح زیر تعیین می شود :

1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشكی
2- همكاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات دامپزشكی
3- همكاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشكی
4- همكاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه های باز آموزی و نو آموزی مستمر دامپزشكان وسایر رده های حرفه دامپزشكی در جهت رشد و دستیابی به آخرین یافته های علمی و تكنولوژیك دامپزشكی
5- اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح , تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط به امور دامپزشكی كه از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد .
6- تدوین دستورالعملها و ضوابط صنفی مربوط به استاندارد كردن فعالیتها مختلف دامپزشكان و سایر دره های حرفه دامپزشكی
7- صدور كارت عضویت و اعطای شماره دامپزشكی به دامپزشكان عمومی و متخصصان عضو
8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی كه عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه
9- همكاری در جهت جلو گیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشكی
10- همكاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان حرفه دامپزشكی
11- همكاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی دامپزشكی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء
12- همكاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شاغلان حرفه دامپزشكی و اظهار نظرهای كارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط
13- اعلام نظر كارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلان حرفه دامپزشكی